Features of eBanker Cooperative Software

General Setting

Share Modules

Saving Modules

Loan Modules

Accounting Modules

Reporting Modules

Microfinance Modules

Sales & Purchase Modules

Remitance Module

Vault-Teller Module


Additional Features

Mobile Apps

Branch Modules

Nepali Language

Tab Banking

SMS Alert


यस COVID -19 को परिस्थिति लाई मध्यनजर गर्दै, हामीले SUPPORT/INQUIRY घर बाटै गर्कोने व्यबस्था गरेको छौ |

सम्पर्क नम्बर:

9849074030

9813443249

9851176431

9813554182

9851220679