Contact details for sales & support

Thank You

Say Hello!


    About Company

    सूचना प्रबिधिमा सबैलाई सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने उदेश्यले यस कम्पनिको स्थापना भएको हो |यस कम्पनीले हाल विभिन्न क्षेत्रमा सूचना प्रबिधि संग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्दै आएको छ | देशको प्रत्येक क्षेत्रमा सुचना प्रबिधिको उलेख्य उपस्थिति गराउन यस कम्पनी हरदम लागि परेको छ |